Disclaimer Achter de Sleutel VOF

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Achter de Sleutel V.O.F. heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Achter de Sleutel V.O.F. garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Achter de Sleutel V.O.F. wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Achter de Sleutel V.O.F. worden gewijzigd zonder dat Achter de Sleutel V.O.F. hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Achter de Sleutel V.O.F. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Achter de Sleutel V.O.F. wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere Achter de Sleutel V.O.F. website(s) komen uitsluitend toe aan Achter de Sleutel V.O.F. of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Achter de Sleutel V.O.F. is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Achter de Sleutel V.O.F. wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

© 2020 Achter de Sleutel V.O.F.

Scroll naar boven